Persönlicher Status und Werkzeuge

Sprachwahl

21.12.2019

New papers from Dresselhaus lab. New paper from Dresselhaus and Hückelhoven labs.

Thomas Dresselhaus, and Ralph Hückelhoven (2019). Biotic and abiotic stress responses in crop plants. MDPI Open Access Publisher252 pages. ISBN 978-3-03897-464-2.

Zengxiang Ge, Thomas Dresselhaus, Li-Jia Qu (2019). How CrRLK1L receptor complexes perceive RALF signals. Trends Plant Sci. 24, 978-981.

Zengxiang Ge, Yuling Zhao, Ming-Che Liu, Liang-Zi Zhou, Lele Wang, Sheng Zhong, Saiying Hou, Jiahao Jiang, Tianxu Liu, Qingpei Huang, Junyu Xiao, Hongya Gu, Hen-Ming Wu, Juan Dong, Thomas Dresselhaus, Alice Y. Cheung, and Li-Jia Qu (2019). LLG2/3 Are Co-receptors in BUPS/ANX-RALF signaling to regulate Arabidopsis pollen tube integrity. Curr. Biol. 29, 3256-3265.

Sheng Zhong, Meiling Liu, Zhijuan Wang, Qingpei Huang, Saiying Hou, Yong-Chao Xu, Zengxiang Ge, Zihan Song, Jiaying Huang, Xinyu Qiu, Yihao Shi, Junyu Xiao, Pei Liu, Ya-Long Guo, Juan Dong, Thomas Dresselhaus, Hongya Gu, and Li-Jia Qu (2019). Cysteine-rich petides promote interspecific genetic isolation in Arabidopsis. Science 364, eaau9564.

Liang-zi Zhou, and Thomas Dresselhaus (2019). Fried or foe: signaling mechanisms during double fertilization in flowering seed plants. Curr. Top. Dev. Biol. 131, 453-459.

Liang-zi Zhou, and Thomas Dresselhaus (2019). Transient transformation of maize BMS suspension cells via particle bombardment. Bio-Protoc. 9, e3451.